Kushtet e Përdorimit

Përdorimi i kësaj faqeje

Kjo faqe kontrollohet dhe operohet nga Laboratoire HRA Pharma (në tekstin e mëtejmë “HRA Pharma”), me numër ID 420 792 582 RCS Nanterre që ndodhet 200 avenue de Paris, F-92 320 Châtillon, Francë, dhe filialet e saj (telefoni: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Qasja dhe përdorimi i kësaj faqeje i nënshtrohet këtyre Kushteve të Përdorimit dhe të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi. Duke hyrë dhe përdorur këtë faqe, ju pranoni, pa kufizime ose kualifikime, këto Kushte Përdorimi.

HRA Pharma rezervon të drejtën t’i ndryshojë këto Kushte të Përdorimit herë pas here pa paralajmërim, siç e sheh të nevojshme; prandaj ju këshillojmë që t’i kontrolloni ato rregullisht.

Kjo faqe është e disponueshme për publikun.

Kjo faqe nuk ka për qëllim të përdoret si një burim këshillash ose opinionesh mjekësore. Në asnjë rrethanë nuk duhet përdorur asgjë e dhënë në këtë faqe për të vendosur një diagnozë mjekësore, e cila mund të arrihet vetëm duke u konsultuar me një mjek të kualifikuar.

Përmbajtja dhe Përgjegjësia

Kjo faqe është krijuar për të ofruar informacione të përgjithshme mbi kontracepsionin e urgjencës. Është zhvilluar në përputhje me parimet e rregulloreve ndërkombëtare.

HRA Pharma dhe çdo palë e përfshirë në krijimin, prodhimin ose shpërndarjen e kësaj faqeje përjashtojnë shprehimisht:

  • Të gjitha kushtet, garancitë dhe kushtet e tjera që mund të nënkuptohen ndryshe nga statuti, ligji i zakonshëm ose ligji i barazisë.
  • Çdo përgjegjësi për çdo humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë ose pasues të shkaktuar nga çdo përdorues që rrjedh nga aksesi, përdorimi ose pamundësia për të përdorur këtë faqe, ose ndonjë gabim ose lëshim në përmbajtjen e tij.

HRA Pharma nuk pranon asnjë përgjegjësi për çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar nga një sulm i shpërndarë i mohimit të shërbimit, viruseve ose materialeve të tjera teknologjikisht të dëmshme që mund të infektojnë pajisjet tuaja kompjuterike, programet kompjuterike, të dhënat ose materiale të tjera pronësore për shkak të përdorimit tuaj të audios, videos, të dhëna ose tekst në faqe ose në ndonjë aspekt tjetër të faqes.

Regjistrimi dhe privatësia

HRA Pharma respekton privatësinë e përdoruesve të saj të regjistruar të faqes, dhe përdoruesit duhet t’i referohen Politika e Privatësisë për zbulimet në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale.

Markat tregtare dhe logot

Ju nuk mund të përdorni asnjë nga markat tregtare dhe logot e përdorura në këtë faqe.

E drejta e autorit

HRA Pharma është pronari ose i licencuari i të gjitha të drejtave të autorit në këtë faqe interneti. Të gjitha këto të drejta janë të rezervuara. Ju mund të shkarkoni dhe ruani në diskun tuaj ose në formë të shtypur një kopje të vetme të materialit të botuar në këtë faqe vetëm për përdorimin tuaj personal, jokomercial, me kusht që të mos hiqni asnjë të drejtë autori ose njoftime të tjera pronësie. Përndryshe nuk mund të kopjoni, shpërndani, shfaqni, shkarkoni, modifikoni, ripostoni, transmetoni ose përdorni të gjithë ose një pjesë të ndonjë materiali pa lejen paraprake me shkrim të HRA Pharma. Ju nuk mund të pasqyroni në një server tjetër Web të gjithë ose një pjesë të ndonjë materiali të publikuar nga HRA Pharma në këtë faqe dhe nuk mund të kopjoni asnjë nga grafikët që përmbahen në asnjë material të publikuar në këtë faqe.

Asgjë që përmbahet këtu nuk do të interpretohet se jep nënkuptim ose ndryshe ndonjë licencë ose të drejtë sipas ndonjë patente ose marke tregtare të HRA Pharma, ose ndonjë pale të tretë. Përveç siç parashikohet shprehimisht më lart, asgjë e përfshirë këtu nuk do të interpretohet se i jep ndonjë licencë ose të drejtë ndonjë vepre me të drejtë autori, pronari ose i licencuari i së cilës është HRA Pharma.

Rezervimi i të drejtave

HRA Pharma rezervon të drejtën për të ndryshuar ose fshirë materiale nga kjo faqe në çdo kohë pa paralajmërim.

Ligjet në fuqi

Ligjet franceze rregullojnë këto Kushte të Përdorimit dhe interpretimin e tyre, dhe gjykatat franceze do të kenë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto Kushte Përdorimi.

Të ndryshme

Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Përdorimit konsiderohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, atëherë një dispozitë e tillë do të ndahet pa ndikuar në vlefshmërinë, ligjshmërinë ose zbatueshmërinë e të gjitha dispozitave të mbetura. Me përjashtim të rasteve të parashikuara shprehimisht, këto Kushte Përdorimi përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe HRA Pharma në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje dhe përmbajtjes.

Perditësimi i fundit: Prill 2019