Kontraceptivi oral pas ellaOne®

Përdorni gjithmonë metoda mbrojtëse të sigurta barrierë, si kondomët, deri në ciklin e ardhshëm menstrual.
Fillimi i përdorimit të kontraceptivit oral 1 Vijimi i marrjes së kontraceptivit oral1
Nëse dëshironi të filloni një metodë të rregullt kontraceptive, pas përdorimit të ellaOne®, mund ta bëni, por duhet të përdorni gjithashtu kondom deri në ciklin e ardhshëm menstrual. ellaOne® mund të ulë përkohësisht efektivitetin e kontraceptivët hormonalë, si kontraceptivëve oralë ose patch-et. Nëse jeni duke përdorur kontraceptivë hormonalë, vijoni ta përdorni rregullisht edhe pas përdorimit të ellaOne®, por sigurohuni të përdorni kondom sa herë që kryeni marrëdhënie seksuale deri në ciklin e ardhshëm menstrual.

Red condom with  packings isolated on white

Referencat

1.ellaOne® Patient Information Leaflet.